หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

  เรื่อง :  ผู้จัดทำ /ครูผู้สอน
   
 

ผู้จัดทำ / ครูผู้สอน

ชื่อ  -  สกุล         นางสาวสุวัฒนา     ดันน์
สถานที่อยู่ปัจจุบัน     

79 ซอยสายลมหนึ่ง ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 – 279 – 4189
Website : http://www.suwattana_dunn@hotmail.com

ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน  ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงานปัจจุบัน        โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
540 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02 – 570 – 7343
Website : http://www.lpp.ac.th
ประวัติการศึกษา  
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)   
วทม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร วิทยาเขตลาดกระบัง

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537