หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

เรื่อง :  คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

                ศึกษา วางแผน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ ศึกษาและทดลองเข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่งานสัมพันธ์กัน กระบวนการและความสำคัญ ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาและผลของการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีผลต่อมุนษย์และสิ่งแวดล้อม การกำหนดและควบคุมติดตามคาดคะเนสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี ลักษณะเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน สื่อสารความคิด ความสนใจ มุ่งมั่นรับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ในผลการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
               โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา สำรวจ ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดในการดำรงชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่นและจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.2

Copyright © 2014-2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
Designed by ATcomink Shop