หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

  เรื่อง :  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
   
 

 

เล่มที่ 1 เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้
               มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน
มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัดข้อ 5
                มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือ
ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ  เข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัดข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 8

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำว่าอาหารและสารอาหารได้ 
2. นักเรียนสามารถระบุสารอาหารหลักที่มีอยู่ในอาหารที่รับประทานได้ 
3. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของอาหารที่มีต่อร่างกายได้ 
4. นักเรียนสามารถจำแนกสารอาหารประเภทต่างๆได้ 
5. นักเรียนสามารถทดสอบและระบุประเภทของสารอาหารได้
6. นักเรียนสามารถบอกสารพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้
7. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายสารอาหารในอาหาร มีปริมาณ พลังงาน และสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
8. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และซื่อสัตย์
9. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
10. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 
เล่มที่ 2 เรื่อง กลไลของสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้
          มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัดข้อ 1, 2, 3, 6

         มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ  เข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัดข้อ 4, 5, 6, 8

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายในได้ 
4. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และซื่อสัตย์
5. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
6. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 
เล่มที่ 3 เรื่อง ชีวิตสัตว์เทคโนโลยีชีวภาพ

มาตรฐานการเรียนรู้
                 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
ที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไป ใช้ในการดำรงชีวิต ของตนเอง และดูแล
สิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัดข้อ 1, 3, 4

                มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
รู้ว่าปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือ
ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ  เข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัดข้อ 4, 5, 6, 8

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ได้
2. นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายในได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน การขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และซื่อสัตย์
5. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
6. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 
เล่มที่ 4 ธาตุและสารประกอบ

มาตรฐานการเรียนรู้
                 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดข้อ 1, 2
                มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัดข้อ 3, 4, 5, 8

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถสำรวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสีและน้ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (P)
3. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และซื่อสัตย์
4. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
5. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 
เล่มที่ 5 การแยกสาร

มาตรฐานการเรียนรู้
                 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดข้อ 3
                มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัดข้อ 4, 5, 8

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด              การกลั่น และโครมาโทกราฟี
2. นักเรียนสามารถทดลองการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟี
3. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และซื่อสัตย์
4. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
5. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์


 

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537