หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

  เรื่อง :   การย่อยในกระเพาะอาหาร
   
 

การย่อยในกระเพาะอาหาร

            ผนังกระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อหนาแข็งแรงมาก และยืดหยุ่น ภาวะปกติมีขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร  เมื่อมีอาหารจะขยายความจุได้ถึง 1,000 – 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร กระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อหูรูด 2 แห่ง คือ กล้ามเนื้อหูรูดส่วนต้นที่ต่อกับหลอดอาหาร และกล้ามเนื้อหูรูดที่ต่อกับลำไส้เล็ก
            ขณะที่กระเพาะอาหารว่าง กระเพาะอาหารจะสร้างกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก และเอนไซม์ เมื่ออาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารมากขึ้น กระเพาะอาหารจะสร้างกรดไฮโดรคลอริกและเอนไซม์มากขึ้นเพื่อใช้ในการย่อย ตามปกติอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหารประมาณ 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมงอยู่กับชนิดของอาหาร อาหารถูกคลุกเคล้าโดยการหดหัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของกระเพาะอาหาร
            เอนไซม์ที่กระเพาะอาหารสร้างได้แก่ เอนไซม์เพปซิน ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโปรตีนโมเลกุลเล็กลง ดังสมการ

                เอนไซม์ในกระเพาะอาหารย่อยโปรตีนให้มีขนาดเล็กลง แต่ยังไม่เล็กที่สุด ที่จะสามารถแพร่เข้าสู่เซลล์ได้ แสดงว่าการย่อยยังไม่ถึงขั้นสุดท้าย นักเรียนคิดว่าการย่อยจะเกิดขึ้นในอวัยวะใดต่อไปและมีการย่อยอย่างไร

 

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537