หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

  เรื่อง :   ระบบไหลเวียนเลือด
   
 

ระบบไหลเวียนเลือด

เมื่ออาหารที่ถูกย่อยจนเล็กที่สุดแพร่เข้าสู่ผนังลำไส้เล็กแล้ว จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือด แล้วจึงเคลื่อนไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายพร้อมกับเลือด นักเรียนคิดว่าเลือดประกอบด้วยอะไร และอาหารที่ย่อยแล้วไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายพร้อมกับเลือดได้อย่างไร

ระบบไหลเวียนเลือด ประกอบด้วย เลือด หลอดเลือด และหัวใจ

เลือด    ประกอบด้วย

       1. น้ำเลือด เป็นของเหลว ประกอบด้วย น้ำประมาณร้อยละ 91 และส่วนอื่น ๆ ได้แก่ โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ และแก๊ส
       2. เซลล์เม็ดเลือดแดง สร้างจากไขกระดูก มนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างกลม แบนตรงกลางบุ๋ม ไม่มีนิวเคลียส ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำ เซลล์เม็ดเลือดแดง มีรูปร่างกลม มีนิวเคลียส เซลล์เม็ดเลือดแดงมีส่วนประกอบเป็นโปรตีนที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบเรียก เฮโมโกลบิน แก๊สออกซิเจนที่ได้จากการหายใจเข้าจะรวมกับเฮโมโกลบิน แล้วถูกลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 100 – 120 วัน หลังจากนั้นจะถูกทำลายที่ตับและม้าม
       3.เกล็ดเลือด มีขนาดเล็กไม่มีนิวเคลียส ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด

 

 

หลอดเลือด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจเรียก หลอดเลือดแดง (artery) และหลอดเลือดที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจเรียก หลอดเลือดดำ (vein) เลือดออกจากหัวใจทางหลอดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเรียก เอออร์ตา (aorta) ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร และไหลไปตามหลอดเลือดแดงขนาดเล็กลงเรียก  หลอดเลือดแดงเล็ก (arteriole) ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตร และเลือดเข้าสู่            หลอดเลือดฝอย ซึ่งเป็นหลอดเลือดที่เชื่อมระหว่างปลายหลอดเลือดแดงเล็กกับปลายหลอดเลือดดำเล็ก (venule) และไหลไปตามหลอดเลือดดำขนาดเล็กไปจนถึงหลอดเลือดดำขนาดใหญ่ที่สุด (vena cava)

Untitled-12

ภาพที่ 6 แผนภาพหัวใจมนุษย์
ที่มา: หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.2 หน้า 19

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537