หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

  เรื่อง :   การไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ
   
 

การไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ

            การไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ เริ่มจากเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งเป็นเลือดดำ หรือเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำไหลกลับสู่หัวใจทางห้องขวาบน                     (right atrium) เมื่อหัวใจบีบตัว เลือดจะไหลจากห้องขวาผ่านลิ้นหัวใจลงสู่ห้องล่างขวา (right ventricle) และเมื่อห้องล่างขวาบีบตัว เลือดจะไหลเข้าสู่หลอดเลือดไปยังปอดซึ่งเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สจากเลือดดำหรือเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำ ให้เป็นเลือดแดงหรือเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูง แล้วไหลกลับสู่หัวใจทางห้องบนซ้าย (left atrium) เมื่อห้องบนซ้ายบีบตัว เลือดจะไหลผ่านลิ้นหัวใจลงสู่ห้องล่างซ้าย (left ventricle) เมื่อห้องล่างซ้ายบีบตัวเลือดจะไหลเข้าสู่หลอดเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เปลี่ยนเป็นเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำไหลกลับสู่หัวใจเช่นนี้เรื่อย ๆ ไป ดังภาพ

Untitled-25

ภาพที่ 7 แบบจำลองการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ
ที่มา: หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2 หน้า 29

 

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537